Økonomiministeriets kontorer

Her kan du læse mere om Økonomiministeriets kontorer.

EU og international økonomi (EUI)

Kontoret varetager Økonomiministeriets opgaver i forbindelse med internationalt økonomisk samarbejde, herunder økonomiministerens deltagelse i Rådet af EU's økonomi- og finansministre (ECOFIN) og varetagelsen af Danmarks interesser i EU, den internationale valutafond (IMF), nordiske økonomi- og finansministermøder m.m., og udarbejder analyser af internationale økonomiske forhold.

Kontoret arbejder med økonomisk-politiske forslag og initiativer i de internationale samarbejdsfora, herunder fastlæggelsen af de danske holdninger til de økonomiske sager. Kontoret fremmer danske analyser og holdninger internationalt og arbejder omvendt for at sikre, at dansk økonomisk politik tager højde for internationale forhold og forpligtelser.

Arbejdsområderne omfatter EU’s finanspolitiske samarbejde (Stabilitets- og Vækstpagten, Finanspagten mv.)  og EU’s samarbejde om strukturpolitik og skattepolitik samt finansiel regulering og tilsyn (herunder bankunionen), EU’s økonomiske og monetære union (ØMU) og eurosamarbejdet, Den Europæiske Centralbanks (ECB) pengepolitik samt fastkurssamarbejdet ERM-II, økonomisk genopretning i EU efter COVID-19-krisen (herunder EU-landenes genopretningsplaner under genopretningsfaciliteten (RRF)), finansiel assistance til Ukraine samt økonomiske konsekvenser og tiltag i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. Kontoret arbejder desuden med globalt økonomisk samarbejde i bl.a. Den Internationale Valutafond (IMF) og G20, samt det nordiske økonomiske samarbejde mv.

Kontoret arbejder tæt sammen med andre ministerier (Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Udenrigsministeriet mv.) og med samarbejdspartnere i andre lande, EU og internationale institutioner.

Kontoret forbereder økonomiministerens deltagelse i Rådet af EU's økonomi- og finansministre (ECOFIN) og Danmarks deltagelse ved IMF-møder m.v. og deltager i forberedelserne af disse møder på teknisk niveau sammen med de øvrige lande, herunder i EU’s Økonomiske og Finansielle Komité (EFC). Kontoret leverer endvidere bidrag til fx statsministerens deltagelse i stats- og regeringschefernes drøftelser af økonomisk-politiske sager i Det Europæiske Råd (DER) mv.

Kontoret har desuden ansvar for forberedelse af Økonomiministeriets deltagelse i møder i Det Systemiske Risikoråd, som drøfter risici i det finansielle system og implementering af europæisk finansiel regulering i Danmark.

Kontoret udarbejder også analyser af internationale økonomiske og finansielle problemstillinger af relevans for dansk og international økonomisk politik.

Lovmodel og registeranalyse

Lovmodel og registeranalyse (LRA) har ansvar for lovmodellen samt fordelingsberegninger og opgørelser af økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

Lovmodel og registeranalyse (LRA) har ansvar for at udvikle og vedligeholde Lovmodellen, som er et registerbaseret system af mikrosimuleringsmodeller, der anvendes af en række ministerier til beregning af provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger på en bred vifte af lovgivningsområder.

Lovmodellen indgår som grundlag for Økonomiministeriets løbende udarbejdelse af opgørelser og analyser, der danner baggrund for politikudvikling og understøtter reformer, herunder vedrørende offentlige ydelser, skatter og afgifter samt arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold mv.

LRA har ansvar for fordelingsberegninger, herunder opgørelser af indkomstforskellene, lavindkomstgruppen og fordelingsvirkninger af politiske initiativer samt opgørelse af de økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

I forlængelse heraf har LRA ansvar for Økonomiministeriets årlige præsentation af blandt andet forskellige mål for indkomstforskellene i befolkningen og det økonomiske incitament til at arbejde. Her belyses desuden lige muligheder i bredere forstand, herunder med hensyn til lighed i sundhed og uddannelse samt social mobilitet mellem generationer.

 

Kontor for konjunkturanalyse og prognose

Kontor for konjunkturanalyse og prognose overvåger og analyserer udviklingen i dansk og international økonomi og udarbejder prognoser for konjunkturudsigterne på kort sigt. Kerneopgaven i kontoret er udarbejdelsen af regeringens konjunkturprognose i Økonomisk Redegørelse, der offentliggøres tre gange årligt i maj, august og december.

Som led i kontorets virke udarbejdes jævnligt både små og større analyser om aktuelle økonomiske problemstillinger, der indgår i Økonomisk Redegørelse. Analyserne tager fx temperaturen på boligmarkedet eller arbejdsmarkedet eller kigger nærmere på sammenhængen mellem økonomisk vækst og klimaaftryk mv. Arbejdet omfatter desuden beregninger i de makroøkonomiske modeller ADAM og MAKRO, der blandt andet bruges til at vurdere virkningerne af ændringer i den internationale økonomi, forbrugeradfærd mv.

Kontorets arbejde danner bagtæppet for en række politisk økonomiske beslutninger. Arbejdsopgaverne løses ofte i tæt kontakt med Finansministeriet og de øvrige kontorer i Økonomiministeriet.

Kontor for konjunkturanalyse og prognose består af otte økonomer og fire studenter.

 

Stuktur- og Reformpolitik

Struktur- og Reformpolitik (SRP) bidrager bl.a. til koordinering af den samlede økonomiske politik samt struktur- og reformpolitiske initiativer, herunder analyser og forberedelse af nye tiltag mv. Ligeledes udarbejder kontoret strukturanalyser og analyser af aktuelle økonomisk-politiske temaer mv.Kontoret rådgiver derudover økonomiministeren i forhold til de løbende sager i relevante regeringsudvalg.