Økonomiministeriets whistleblowerordning

14-03-2024

På denne side finder du whistleblowerordningen for Økonomiministeriet. Du kan bruge ordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Økonomiministeriet.

Hvem er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat Økonomiministeriet.

Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til den direkte kommunikation om fejl og utilfredsstillende arbejdsforhold mv. på arbejdspladsen i de situationer, hvor ansatte har mistanker eller viden, som ellers ikke ville være blevet delt. Vi opfordrer imidlertid alle til at overveje, om problemet i første omgang kan søges løst ved henvendelse til tillidsrepræsentanter, HR, ledere eller arbejdsmiljørepræsentanter, da dette vil kvalificere håndteringen.

Hvis du ønsker at foretage en indberetning, finder du vores Whistleblowerportal her. 


Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med mistanke om følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Herudover kan du indberette forhold, som i øvrigt vedrører mistanke om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold omfattet af whistleblowerloven.

Der kan indberettes om enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiskeeller potentielle overtrædelser eller alvorlige forhold, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted og om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.


Om anonymitet og fortrolighed

Økonomiministeriets whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Økonomiministeriets whistleblowerenhed er forankret i HR og Jura, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerordningen kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer eller andet elektronisk redskab, der er på Statens It netværk eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Økonomiministeriets hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Statens It’s netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://oem.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Statens It’s netværk.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Økonomiministeriets whistleblowerordning, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår som en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal.


Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge ind og svare på evt. spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt, at du gemmer koden.

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.


Juridiske beskyttelse mod repressalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.