Vismændene opjusterer forventningerne til dansk økonomi

30-05-2023
Nyhed

I en ny prognose fra De Økonomiske Råds formandskab (vismændene) er vurderingen, at dansk og international økonomi står over en afmatning, men den skønnes at blive mere afdæmpet end tidligere ventet. Vismændenes vurdering bekræfter således i store træk forventningerne i regeringens seneste Økonomiske Redegørelse om en blød landing for dansk økonomi.

Ifølge vismændene har både dansk og international økonomi klaret sig bedre end ventet i efteråret sidste år, hvor inflationen toppede på omkring 10 pct. Herhjemme har der været en overraskende stærk fremgang i beskæftigelsen i 2022, der er fortsat ind i 2023. Aktuelt vurderer vismændene, at beskæftigelsen ligger ca. 3 pct. over det konjunkturneutrale niveau.

Vismændene forventer en delvis konjunkturnormalisering i de kommende år med en skønnet vækst i BNP på 1 pct. i både 2023 og 2024. Beskæftigelsen vurderes fortsat at ligge over det strukturelle niveau i 2024.

I forhold til vurderingen i Økonomisk Redegørelse fra maj 2023 er forventningerne set over 2023 og 2024 som helhed i store træk sammenfaldende. Vismændene har dog en større fremgang i BNP og beskæftigelse i år, men omvendt tilsvarende mindre fremgang næste år. Skøn for inflation og ændringen i huspriser er omtrent ens.

Rapporten indeholder også vurderinger og anbefalinger til den økonomiske politik. Vismændene mener blandt andet, at et stigende indenlandsk inflationspres taler for en stramning af finanspolitikken i 2024.

I rapporten præsenteres også en ny velfærdsindikator, der er baseret på forventet levetid, forbrug, fritid samt forskelle i forbrug og fritid. Indikatoren viser blandt andet, at de geografiske forskelle er mindre end målt ved indkomst og ikke er steget. Rapporten indeholder også en gennemgang af ministeriernes regneprincipper for effekten af ændringer i selskabsbeskatningen.

Der henvises i øvrigt til Økonomiministeriets skriftlige indlæg.

Fakta

De Økonomiske Råd er en uafhængig institution under Økonomiministeriet. De Økonomiske Råd består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd.

Rådene ledes af et fælles formandskab bestående af fire uafhængige nationaløkonomer, også kaldet vismændene. I rådene sidder desuden repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, miljøorganisationer, regeringen og Nationalbanken samt særligt kyndige. 

Traditionelt mødes Det Økonomiske Råd to gange om året, mens Det Miljøøkonomiske Råd holder ét årligt møde. For begge råd gælder det, at formandskabet til møderene fremlægger et udkast til en rapport, et såkaldt diskussionsoplæg. Diskussionsoplægget indeholder formandskabets analyser og vurderinger af forskellige økonomiske problemstillinger.

Formandskabet har endvidere til opgave at overvåge de offentlige finanser (fungere som finanspolitisk vagthund) samt at overvåge og analysere produktivitets-udviklingen (Produktivitetsråd). Begge opgaver kan opfattes som en implementering af EU-anbefalinger om etablering af uafhængige institutioner på de to områder.